สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ตามคำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 131/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมถึง ทปษ.ภาคประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งแทนที่ ทปษ.สภาคประชาชน ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. 2562 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และกำหนดให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็น ทปษ.ภาคประชาชนเฉพาะด้านที่ ทปษ.ภาคประชาชนครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ของกรุงเทพมหานคร และ 75 จังหวัด

จึงขอเชิญชวน บุคคลสมัครเข้ารับการสรรหาทั้งสองด้าน ได้แก่ ด้านสังคม และด้านวิชาการ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบสมัครออนไลน์

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar