ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธษนี ประกวดราคาขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2

ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศเลิกชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี จำกัด ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องเลิกชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี จำกัด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ อบ 44/2562 สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี จำกัด ได้แต่งตั้งให้ นายสาคร บุญเชิด ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นผู้ชำระบัญชร และหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ กษ 1105/ 1494 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 ได้อนุญาตให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) และโครงการ MIYAZAVA จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตามที่ผู้ชำระบัญชีเสนอ


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar