สวนสัตว์อุบลราชธานี

ตั้งอยู่ในตำบลขามใหญ่ ชื่อเดิมคืออุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน มีการวางรูปแบบของสวนสัตว์แห่งนี้ให้เป็น Jungle Park คือ การนำสวนสัตว์เข้ามาผสมผสานกับความสมบูรณ์ของป่าไม้ภายในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและการฟื้นฟูระบบนิเวศ

สวนสัตว์เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ต่อมาในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่า “สวนสัตว์อุบลราชธานี” ประเภทของสัตว์ที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ สัตว์ตระกูลกวางพันธุ์ไทย เช่น กวางป่า เก้ง ละอง-ละมั่ง และสัตว์ตระกูลกวางพันธุ์ต่างประเทศ เช่น แบล็กบั๊ก เนื้อทราย กวางซิกา บาราซิงก์ และได้นำสัตว์ชนิดอื่น ๆ เข้ามาจัดแสดงตามสภาพผืนป่าภายในสวนสัตว์ ได้แก่ สัตว์กลุ่มนักล่า คือ เสือโคร่ง เสือขาว สิงโตขาว สิงโตแอฟริกา กลุ่มสัตว์ทุ่งแอฟริกา คือ ยีราฟ ม้าลาย นกกระจอกเทศ ไนอาลา และอีแลนด์ กลุ่มสัตว์ขนาดเล็ก คือ จิงโจ้แดง เมียร์แคต หมีขอ จระเข้ไคแมน สวนสัตว์อุบลราชธานี ไม่เพียงให้บริการชมสัตว์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังให้บริการความรู้ด้านอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ กิจกรรมโครงการแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ที่เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภายในสวนสัตว์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทกิจกรรมคือ กิจกรรมประเภทไป – กลับ 1 วัน และ กิจกรรมประเภทค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการศึกษา 084 831 9311 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ยังมีอาคารสถานที่ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน ที่เปิดต้อนรับหน่วยงานต่างๆ เข้ามาใช้บริการสำหรับประชุม อบรม สัมมนา หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรายได้ธุรกิจและสารสนเทศ 093 320 9369 ได้ทุกวัน โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ได้สนองพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในปีงบประมาณ 2556 ได้นำพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี (สวนสัตว์อุบลราชธานี) ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 1,217 ไร่ เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. โดยเริ่มโครงการสำรวจทรัพยาการกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยการสำรวจในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. - อสส. สวนสัตว์อุบลราชธานี เนื้อที่ 120 ไร่ และพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชอพ.สธ. - อสส. สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยเริ่มการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช แบ่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็น 3 เส้นทางประกอบด้วย เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ 1 ระยะทาง 318 เมตร เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ 2 ระยะทาง 740 เมตร เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ 3 ระยะทาง 1,464 เมตร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนสัตว์อุบลราชธานี ให้ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเป็นแหล่งปกปักพันธุกรรมพืช และฐานข้อมูลของพันธุกรรมพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3. เป็นแหล่งศึกษาสภาพนิเวศวิทยาที่เป็นลักษณะเฉพาะของป่าตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สามารถใช้ข้อมูลในการศึกษาในการวางแผนจัดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมตลอดทั้งกิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 4. เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายหลัก 4 ประการขององค์การสวนสัตว์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสวนสัตว์อุบลราชธานี คือ การอนุรักษ์สัตว์ป่า การศึกษาวิจัยทางด้านสัตว์ป่า การให้การศึกษา และการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติและประชาชน - ค่าธรรมเนียมเข้า บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 20 บาท นักศึกษา/ข้าราชการ (ใส่เครื่องแบบเท่านั้น) 50 บาท ภิกษุ/สามเณร ผู้สูงอายุ ฟรี ค่าบริการรถรางชมสัตว์ ผู้ใหญ่ 25 บาท เด็ก 10 บาท รถกอล์ฟ 300 บาท/1.30 ชม. จักรยาน 45 บาท/1.30 ชม. ปิดจำหน่ายตั๋วรถกอล์ฟและจักรยาน เวลา 16.00 น. ปิดจำหน่ายตั๋วรถพ่วง เวลา 16.15 น. ติดต่อทัศนศึกษา 084-8319311 (ฝ่ายการศึกษา) - เวลาทำการ เปิดจำหน่ายบัตรผ่านประตูเวลา 08.30 น. ปิดจำหน่ายบัตร เวลา 16.00 น. เที่ยวชมสวนสัตว์ได้ถึงเวลา 18.00 น.

  • เครื่องอำนวยความสะดวก

  • การชำระเงิน

ข้อมูลติดต่อ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar