231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

 "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม"  ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกยกฐานะจากบ้านแจระแม ขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาไลประเทศราช เมื่อ พ.ศ. 2335 โดยในปี พ.ศ. 2566 เป็นปีครบรอบการสถาปนาจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 231 ปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ผู้ปกครองเมืองและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกยุคทุกสมัย ได้ร่วมกันพัฒนาเมืองจนเจริญรุ่งเรื่องมาถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2566 จึงกำหนดดำเนินกิจกรรมในทุกมิติ โดยบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วน และประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ภายใต้ชื่อกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง  เมืองธรรม”
 
"231 ปี" คือ การครบวาระการก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 231 ปี ในปี พ.ศ. 2566 "ฮุ่งเฮือง" คือ ความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอุบลราชธานี จากอดีตสู่ปัจจุบัน  "เมืองธรรม" คือ เมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งวัฒนธรรม และเมืองแห่งธรรมชาติ ตามนัย
 
"เมืองแห่งธรรมะ" เป็นสถานที่กำเนิดและปฏิบัติของพระเถระที่มีชื่อเสียง และมีศาสนสถาน หรือ วัดที่สวยงามจำนวนมาก  "เมืองแห่งวัฒนธรรม" มีงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่ยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียง ในระดับประเทศ และระดับโลก และวัฒนธรรม ประเพณีอื่น ๆ ที่งดงาม  "เมืองแห่งธรรมชาติ" มีทรัพยากรทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม หลากหลาย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar