อุบลฯประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ณห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมาย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566 โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้               (๑) ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลา 
 (๒) พิจารณาเกี่ยวกับคำขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนการโอนใบอนุญาตให้จัดสรรดิน
 (๓) ตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต
 (๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินฯ หรือกฎหมายอื่น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar