อุบลฯ ประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดโครงการสร้างความตระหนักรู้ในการน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด”

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางทรงลักษรณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดโครงการสร้างความตระหนักรู้ในการน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยต่อยอดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
       ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจัดการเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน  ซึ่งผลการประกาศวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ซึ่งงานวันดินโลกปี 2566 สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก กำหนดหัวข้อหลักการจัดงานในชื่อ “ Soil and Water : a source of life” หรือ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ การสาธารณกุศล และยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566  จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการสร้างความตระหนักรู้ในการน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยต่อยอดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 ในวันที่ 12  ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar