กฟผ.เขื่อนสิรินธร จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแม่น้ำมูล

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 กฟผ.เขื่อนสิรินธร จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 2,500,000 ตัว ลงแม่น้ำมูล จากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร เพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำ อนุรักษ์รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านของชุมชนให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน 2 แห่ง ดังนี้.- 
        1. ท่าน้ำตลาดใหญ่ เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายสท้าน  เอติรัตนะ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาโยธา (หยธอ-ฟ.) พร้อมด้วย นายโรจนินทร์  กิตติยศอานันต์ หัวหน้าแผนกธุรการและบริการ (หธธอ-ฟ.) เป็นผู้แทน กธอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่เทศบาล และชาวบ้าน ในเขตเทศบาลฯ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในครั้งนี้
        2. ท่าน้ำวัดบ้านหนองเบ็น ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนที  ศรีสมรรถการ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ฯ (หชขธ-ย.) พร้อมด้วย นายไพวรรณ  วิเวกวินย์ หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ (หปธอ-ฟ.) และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกับ อำเภอสิรินธร โดย นางสาวกานต์รวี  รักผล ประมงอำเภอสิรินธร เป็นผู้แทน นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วย นายเหรียญ  แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.คันไร่ และชาวบ้าน  บ้านหนองเบ็น ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar