จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมพลังอำเภอต้นแบบขับเคลื่อนจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี  อำเเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนายมนูญ ยาวะโนภาส ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมพลังอำเภอต้นแบบ จากนั้นเวลา 14.00 น เดินทางติดตามโครงการ ณ ห้องประชุมอำเภอตระการพืชพล อำเภอตระการพืชพล จังหวัดอุบลราชธานี  โดยการติดตามโครงการครั้งนี้ เป็นการสานพลังการทำงานในพื้นที่แบบบูรณาการความร่วมมือกับ 4 องค์กรหลัก ท้องถิ่น ท้องที่ กลุ่มองค์กรชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในทุกกลุ่มวัย ร่วมกันหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ โดยการสำรวจพฤติกรรมการขับขี่ สภาพแวดล้อมทั้งถนนสายหลักและสายรองในชุมชน รวมถึงการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมาย สะท้อนให้เห็นรูปธรรมการดำเนินงานที่ชัดเจนในระดับพื้นที่ อาทิ ผู้นำชุมชนและพนักงานภาครัฐ เป็นแบบอย่างในการขับขี่ปลอดภัย นักเรียนได้รับองค์ความรู้และมีจิตสำนึกที่ดีต่อการสร้างวินัยจราจร การปรับภูมิทัศน์ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ปลอดภัย และลดจำนวนการทำงานตำบลขับขี่ปลอดภัย โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นการสานพลังชุมชน เกิดกระบวนการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น ทั้งคน รถ ถนน เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาของตนเองจากฐานข้อมูลตำบล เกิดการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและกำหนดแผนการทำงานในข้อบัญญัติ บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อตกลงระดับหมู่บ้าน มาตรการชุมชน เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar