อุบลฯ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

(8 ธ.ค.66)นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  รับชมวีดิทัศน์กล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) การแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสถานการณ์การทุจริต โดย พลตำรวจเอกวัชรพล  ประสานราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช.  และรับฟังการบรรยายพระธรรมเทศนาในหัวข้อ  “ต้านโกง” โดย พระธรรมวชิรเมธี  เจ้าคณะภาค 1เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live  เพจสำนักงาน ป.ป.ช.  
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้นำคณะจากภาคส่วนต่างๆ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน  เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริต  รวมถึงเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนมีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  ยึดมั่นในความยุติธรรม  ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ณ ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
"วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" (International Anti-Corruption Day) ถูกตั้งขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชา สหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546
โดยประเทศภาคีสมาชิก UN จำนวน 191 ประเทศรวมทั้ง ประเทศไทย เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2546 ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล"
ซึ่ง "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมกันตรวจสอบและยุติ การคอร์รัปชัน และให้ทุกประเทศต้องถือว่าการ คอร์รัปชัน เป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ
วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็น "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" ที่ประชาชนทั่วทุกประเทศต่างสนใจและให้ความสำคัญ องค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International - TI ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1993) ได้ให้ความหมายของคำว่า "คอร์รัปชัน" (Corruption) ไว้หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ อำนาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู้อื่น โดยองค์กรความโปร่งใสสากลได้ระบุถึงกรณีต่างๆที่จะสามารถเกิดขึ้นในการคอร์รัปชันดังนี้
ปัญหาการคอร์รัปชัน (Corruption) เป็นปัญหาที่รุมแรงปัญหาหนึ่งของการเมือง การบริหารของไทย และยังคงเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาช้านาน จนถึงปัจจุบัน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 "คอร์รัปชัน" หมายถึง ความผิดที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันได้แก่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ, ความผิดที่เกี่ยวกับความยุติธรรม และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการบุติธรรม ซึ่งกล่าวง่ายๆ คือ การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรชอบได้ด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น 
1. การเบียดบังทรัพย์ของทางราชการเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต 
2. ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ 
3. การบอกว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงาน
สำหรับ "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" ประเทศไทย ในปี 2565 ในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UNCAC ได้ให้ความสำคัญมุ่งมั่น แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตลอดมา ดังนั้น รัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้จัดงาน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)   ภายใต้แนวคิด "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"
สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" ในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ และมุ่งหวังจะยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ การทุจริต (CPI) ให้เพิ่มสูงขึ้น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar