อุบลฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ณ บ้านหนองตาบ้อม อ.เดชอุดม

วันนี้ (8 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานชุมชนหนองตาบ้อม ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันอีกทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรอีกดัวย

โดยการดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอพระราชนุญาตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ กราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สำหรับการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในวันนี้ มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. มอบพันธุ์ปลา มอบยาและเวชภัณฑ์สัตว์ มอบสาร พ.ด. และพันธุ์พืชปุ๋ยสด มอบพันธุ์หม่อนไหม มอบชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร และคลินิกอื่น ๆ การจัดนิทรรศการจากส่วนราชการและเอกชน การจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมงาน และเข้ารับบริการทางการเกษตรมากกว่า 300 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar