จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวัน"มาฆบูชา" ประจำปี2567

   วันนี้ (24 ก.พ.67) เวลา 18.30 น. ที่ วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง  ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวัน"มาฆบูชา" ประจำปี2567 โดยมี ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและประชาชนทั่วไปที่ต่างพร้อมใจนุ่งขาวห่มขาวร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เพื่อสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
      สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แด่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้ มีใจความสำคัญคือ การทำความดี ละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ในวันมาฆบูชายังได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ มีพระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมายเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งตามปฏิทินจันทรคติของไทยถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส หรือเดือน 8 สองหน ก็จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 24  มีนาคม  2567
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar