จังหวัดอุบลราชธานี มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566

วันนี้ (27 ก.พ.67) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 4) จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยนายสมมาฏฐ์ โพธิ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นำผู้แทนของหมู่บ้าน และปลัดอำเภอ เข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้กรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่หมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) โดยได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย และโครงการสำคัญได้ประสบผลสำเร็จ เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม แบ่งการคัดเลือกออกเป็นระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับจังหวัด และรายงานผลพร้อมประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ให้กรมการปกครองทราบ กรมการปกครอง ได้จัดทำโล่และประกาศเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด ประจำปี 2566

1. ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)/ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ/ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น

2. ระดับเขต (เขตตรวจราชการกรมการปกครองที่ 14) ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล

3. ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่

1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

- บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพีชผล

- บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น

2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่

- บ้านแขมเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร

-บ้านพลาญชัย หมู่ที่10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร

3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่

- บ้านเดือยไก่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ

- บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง

4)รางวัล สำหรับปลัดอำเภอ ที่ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ จ่าสิบเอกวรวุฒิ ชาดา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอน้ำขุ่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar