จังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล ภายใต้โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง และมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (27 ก.พ.67) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 4) จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล ภายใต้โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการประกวด และมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดการประกวดหมอลำกลอนทำนองอุบล ประเภทประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ภายใต้โครงการ"อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง" เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นทางด้านดนตรีพื้นบ้าน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีพื้นที่แสดงออกความสามารถทางด้านดนตรีในเชิงสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 16 และ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เวทีกลาง ถนนคนเดิน (เลียบแม่น้ำมูล) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าประกวดทั้ง สิ้น จำนวน 23 คน

รางวัลชนะเลิศ นางสาวปพิชญา กุลพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายภาณุพงศ์ ธงศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเมธา จันทะวงค์

รางวัลชมเชย นายสหราช จุลกิ่ง นางสาวหทัยรัตน์ บุญจุล และนายตะวัน บุญสงค์

และรางวัลโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เห็นชอบผลการคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดและคนดีศรีกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบโล่เชิดซูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.256 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดซูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำรงตนตามหลักคุณธรรมใน 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" กระทำความดีและคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมจนเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน องค์กร และสังคม จำนวน 2 ราย

1. ประเภทเยาวชน ได้แก่ นายศิระณัฐ ฉวีรักษ์

2. ประเภทประชาชน ได้แก่ นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar