อุบลฯ ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงาน พอ.สว. และแนวทางการดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บูรณาการกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”

วันนี้ (28 ก.พ. 67) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงาน พอ.สว. และแนวทางการดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บูรณาการกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ประสานงานในการดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอให้สำเร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปี 2567 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีแผนออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน จำนวน 22 ครั้ง

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 19 เมื่อปี พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 54 ปี โดยข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2567 มีจำนวนอาสาสมัคร จำนวนรวม 4,738 คน ได้แก่ แพทย์ จำนวน 188 คน , ทันตแพทย์ จำนวน 167 คน , เภสัชกร จำนวน 100 คน , พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1,296 คน , อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ จำนวน 2,033 คน และ อาสาสมัครสายสนับสนุน จำนวน 954 คน ซึ่งมีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ ตรวจโรคทั่วไป บริการทันตกรรม คัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก บริการแพทย์แผนไทย บริการจ่ายยา บริการตัดผม คัดกรอกมะเร็งเต้านมและฝึกตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง รวมทั้งบริการฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์ โดยในปี 2566 ได้ให้บริการทั้งหมด 23 ครั้ง รวมจำนวนการให้บริการทั้งหมด 10,621 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar