ม.อุบลฯ เปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จัด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง” ระหว่างวันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 10 วัน 10 คืน ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบโล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567” ครั้งนี้

สำหรับงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นเพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการเกษตร การแปรรูปสร้างมูลค่า และการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยสินค้า เกษตรปลอดภัย อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ start up ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อเป็นต้นแบบการสร้าง รายได้เพิ่มให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจจากภาครัฐและเอกชน เครื่องจักรกลการเกษตร การประกวดไก่พื้นเมือง ควายงามเมืองอุบล การแปรรูปอาหาร การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ จำนวนมากที่มาร่วมออกร้านในการจัดงานครั้งนี้

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง” ครั้งนี้มีรูปแบบการจัดนิทรรศการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานราชการภายนอกในการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีแบ่งพื้นที่จัดงาน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การจัดอุทยานวิชาการ ผลงานวิจัยเด่นของคณะเกษตรศาสตร์ การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการการของ 5 ภาควิชาจากคณะเกษตรศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจัดนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานราชการภายนอก ส่วนที่ 2 การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอกชนรายใหญ่ และ ส่วนที่ 3 พื้นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย

นอกจาการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานที่ร่วมจัดงานได้จัดการอบรมให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ได้แก่ การเสวนาวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ เช่น การผลิตวัคซีนและการดูแลสุขภาพไก่พื้นเมือง การผลิตมะเขือเทศเชอรี่เพื่อเป็นสินค้าพรีเมี่ยม การพัฒนาด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาด้านอาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพและอาหารแห่งอนาคต การอบรมด้านการผลิตอาหารสัตว์ และการจัดการทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ การประกวดต่าง ๆ สำหรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ เช่น การประกวดการพูดเพื่อส่งเสริมการเกษตร การตอบคำถามด้านการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีการจัดการประกวดควายสวยงามชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความร่วมมือกับสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุบลราชธานี “การประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งควายสวยงามเข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 200 ตัว” และการประกวดไก่พื้นเมือง การประกวดผลผลิตทางการเกษตรประเภทอื่น ๆ สำหรับการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประกวดการร้องเพลง การประกวดวงดนตรี AG Music Award ซึ่งเป็นเวทีการประกวดที่ได้รับการยอมรับจากนักร้องและนักดนตรีสมัครเล่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อที่จะพัฒนาอาชีพด้านดนตรีให้ประสบผลสำเร็จต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ชิม – ชม – ช๊อป และเที่ยว “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567” ระหว่างวันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 อย่างจุใจ 10 วัน 10 คืนเต็ม ได้ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar